Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „Nariadenie“).

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Specta, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36 355 399, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 40355/B, e-mail: office@specta.sk, tel. č. +421 2 202 830 38.

2. Kategórie spracúvaných osobných údajov

 • osobné údaje potrebné na poskytnutie služby: meno, priezvisko, adresa bydliska, miesto podnikania, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie, uchovávanie a využívanie osobných údajov na poskytnutie služby, vedenie účtovníctva a ďalšie úkony spojené s poskytovaním služby, vrátane neskoršej komunikácie (napr. reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

 • plnenie zmluvy za účelom poskytnutia služby,
 • plnenie zákonných povinností,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa, najmä, nie však výlučne, v súvislosti s marketingom.

5. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

 • prekladatelia a tlmočníci,
 • poskytovatelia IT služieb,
 • advokátske kancelárie,
 • orgány verejnej moci,
 • príjemcovia, ktorí poskytujú služby pre Prevádzkovateľa na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

6. Prenos do tretích krajín

Prenos osobných údajov sa v prípade potreby, za účelom poskytnutia služby, v nevyhnutnom rozsahu uskutočňuje iba do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany a/alebo do krajín, kde je ochrana osobných údajov garantovaná štandardnou doložkou o ochrane osobných údajov.

7. Doba uchovávania osobných údajov

 • osobné údaje potrebné na poskytnutie služby sú uchovávané po dobu od začiatku zmluvného vzťahu a najmenej 5 rokov od poskytnutia služby,
 • osobné údaje uchovávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa sú uchovávané, kým neodpadne právny základ ich spracúvania.

8. Práva dotknutej osoby

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie jej budú poskytnuté iba za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.