Ceny úradných (súdnych) prekladov sa vzťahujú na overenú stranu, tzn. fyzickú stranu, preloženého textu, pokiaľ počet znakov na strane nepresiahne 1800 znakov vrátane medzier.