V rámci našich služieb ponúkame aj preklady dokumentov, ktoré vyžadujú overenie úradným prekladateľom.

Úradný typ prekladu poznáme pod viacerými názvami – úradný preklad, súdne overený preklad, súdny preklad, súdnoznalecký preklad alebo preklad s pečiatkou prekladateľa vymenovaného MS SR. Poskytujeme úradné, súdne overené preklady rôznych firemných ale aj osobných dokumentov. V rámci našich služieb ponúkame aj preklady dokumentov, ktoré vyžadujú overenie úradným prekladateľom. Zabezpečíme taktiež aj notárske overenie dokumentov.  Naša prekladateľská agentúra sídli v Bratislave, avšak vieme zabezpečiť celý proces prekladu aj na diaľku prostredníctvom e-mailovej komunikácie a vypracovaný úradný alebo súdny preklad vám zašleme poštou alebo kurierom.

Úradné preklady dokumentov, alebo inak nazývané súdne overené preklady, sú požadované na oficiálne účely, ako styk so štátnou správou, a môže ich vyhotoviť iba úradný prekladateľ, ktorý je na tento úkon spôsobilý. Poverením Ministerstva spravodlivosti SR sa z bežného prekladateľa stáva úradný prekladateľ. Spôsobilosť získa zložením jazykových a odborných skúšok a zápisom do zoznamu prekladateľov MS SR.

Rozdiel medzi úradným prekladom dokumentov a bežným prekladom je aj vo forme spracovania. Bežné preklady sa vyhotovujú a dodávajú predovšetkým v elektronickej forme. Úradný preklad dokumentov však musí byť spojený s originálom alebo jeho overenou kópiou a zviazaný trikolórou. Dôležitou súčasťou úradného a súdneho prekladu je aj okrúhla pečiatka úradného prekladateľa, ktorý preklad vyhotovil.

Aj keď sa v prípade úradného prekladu pracuje s dokumentmi vo fyzickej podobe, celý proces prekladu vieme zabezpečiť bez toho, aby ste osobne navštívili našu agentúru v Bratislave.

Úradný alebo súdny dokument, ktorý potrebujete preložiť, nám zašlete naskenovaný mailom a my vám obratom vypracujeme cenovú ponuku. Po schválení ceny nám dokument doručíte poštou alebo kuriérom a my zatiaľ začneme pracovať na preklade.

Po obdržaní originálneho dokumentu zabezpečíme jeho zviazanie s už vyhotoveným prekladom. V prípade, že si potrebujete originálny dokument ponechať, zabezpečíme notársky overenú kópiu originálneho dokumentu na účely zviazania s prekladom. Vyhotovený úradný preklad vám následne doručíme poštou alebo kuriérom. Štandardne vám vieme preložiť úradné alebo súdne dokumenty s pečiatkou do XX dní/dňa. V prípade overenia notárom sa doba doručenia dokumentu stanovuje na XX dní/dňa. Tento časový horizont sa sťahuje iba na samotný preklad úradných dokumentov, keďže vám nevieme garantovať rýchlosť doručenia prostredníctvom pošty alebo kurierom. 

V rámci úradných a súdnych dokumentov, okrem štandardného prekladu z  angličtiny do slovenčiny a naopak, poskytujeme preklad aj z iných jazykov ako nemčina, maďarčina, ruština, taliančina, čínština, ukrajičina, francúszština a ďalšie. 

Najčastejšie typy úradných (súdnych) prekladov:

 • Úradné preklady technických osvedčení vozidiel (technických preukazov)
 • Úradné preklady osobných dokladov:
  • rodné listy
  • sobášne listy
  • úmrtné listy
  • vysvedčenia
  • výpisy z registra trestov
  • lekárske správy
  • vodičské oprávnenia
  • vysokoškolské diplomy
  • rozsudky súdu (rozvod, rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti a práve na návštevy po rozvode/rozluke) záznamy z poistnej udalosti
 • Úradné preklady firemných dokumentov:
  • výpisy z obchodného registra
  • právne dokumenty
  • zmluvy, stanovy
  • valné zhromaždenia
  • finančné výkazy (súvahy, výkazy ziskov a strát) poistné zmluvy
  • záznamy z poistnej udalosti

V rámci prekladania úradných a súdnych dokumentov sa môžete stretnúť aj s pojmami – apostila a superlegalizácia.

Apostila je medzinárodný štandard pre overenie pravosti preložených úradných dokumentov medzi krajinami, ktoré sú signatármi Haagskej dohody. Ide o proces, ktorý potvrdzuje pravosť oficiálnych dokumentov, ako sú napríklad rodné listy, manželské listy, školské vysvedčenia a iné, aby mohli byť uznávané v iných krajinách, ktoré sú tiež členmi Haagskej dohody. Apostila obsahuje pečiatku a podpis príslušného orgánu, ktorý dokument vydal, a tiež potvrdzuje identitu tohto orgánu.

Superlegalizácia je proces overenia pravosti úradných alebo súdnych dokumentov medzi krajinami, ktoré nie sú signatárami Haagskej dohody. V tomto prípade musí byť dokument najprv overený miestnym orgánom a potom konzulom krajiny, do ktorej bude dokument zaslaný. Konzul následne overí, či bolo miestne overenie vykonané správne a potvrdí pravosť dokumentu. Tento proces je zvyčajne náročnejší a trvá dlhšie ako apostila.

V prípade, že neviete, či pri prekladoch vašich úradných dokumentov potrebujete jeden z uvedených overovacích procesov, kontaktujte nás spolu s úradných dokumentom a my vám radi pomôžeme. Na prvú objednávku dostanete od nás zľavu 10%.