V rámci našich služieb ponúkame aj preklady dokumentov, ktoré vyžadujú overenie úradným prekladateľom.

Tento typ prekladu poznáme pod viacerými názvami – úradný preklad, súdne overený preklad, súdny preklad, súdnoznalecký preklad alebo preklad s pečiatkou prekladateľa vymenovaného MS SR. Poskytujeme súdne overené preklady rôznych firemných ale aj osobných dokumentov.

Úradné preklady, alebo inak nazývané súdne overené preklady, sú požadované na oficiálne účely, ako styk so štátnou správou, a môže ich vyhotoviť iba úradný prekladateľ, ktorý je na tento úkon spôsobilý. Poverením Ministerstva spravodlivosti SR sa z bežného prekladateľa stáva úradný prekladateľ. Spôsobilosť získa zložením jazykových a odborných skúšok a zápisom do zoznamu prekladateľov MS SR.

Rozdiel medzi úradným prekladom a bežným prekladom je aj vo forme spracovania. Bežné preklady sa vyhotovujú a dodávajú predovšetkým v elektronickej forme. Úradný preklad však musí byť spojený s originálom alebo jeho overenou kópiou a zviazaný trikolórou. Dôležitou súčasťou úradného prekladu je aj okrúhla pečiatka úradného prekladateľa, ktorý preklad vyhotovil.

Aj keď sa v prípade úradného prekladu pracuje s dokumentmi vo fyzickej podobe, celý proces prekladu vieme zabezpečiť bez toho, aby ste osobne navštívili našu agentúru.

Dokument, ktorý potrebujete preložiť, nám zašlete naskenovaný mailom a my vám obratom vypracujeme cenovú ponuku. Po schválení ceny nám dokument doručíte poštou alebo kuriérom a my zatiaľ začneme pracovať na preklade.

Po obdržaní originálneho dokumentu zabezpečíme jeho zviazanie s už vyhotoveným prekladom. V prípade, že si potrebujete originálny dokument ponechať, zabezpečíme notársky overenú kópiu originálneho dokumentu na účely zviazania s prekladom. Vyhotovený úradný preklad vám následne doručíme poštou alebo kuriérom.

Najčastejšie typy úradných prekladov:

 • Úradné preklady technických osvedčení vozidiel (technických preukazov)
 • Úradné preklady osobných dokladov:
  • rodné listy
  • sobášne listy
  • úmrtné listy
  • vysvedčenia
  • výpisy z registra trestov
  • lekárske správy
  • vodičské oprávnenia
  • vysokoškolské diplomy
  • rozsudky súdu (rozvod, rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti a práve na návštevy po rozvode/rozluke) záznamy z poistnej udalosti
 • Úradné preklady firemných dokumentov:
  • výpisy z obchodného registra
  • právne dokumenty
  • zmluvy, stanovy
  • valné zhromaždenia
  • finančné výkazy (súvahy, výkazy ziskov a strát) poistné zmluvy
  • záznamy z poistnej udalosti