S prekladmi rôznych druhov právnych dokumentov a zmlúv máme dlhoročné skúsenosti. Preklad takých dôležitých dokumentov ako sú právne texty či zmluvy si vyžaduje zvláštnu pozornosť a veľký dôraz na odbornosť prekladateľa. Preto preklad týchto dokumentov zverujeme iba prekladateľom s dôkladnou znalosťou jednotlivých oblastí práva.

Najčastejšie prekladáme tieto typy právnych dokumentov:

 • Preklady firemných listín
 • Preklady GDPR
 • Preklady všeobecných obchodných podmienok
 • Preklady bezpečnostných predpisov
 • Preklady dokumentácie do tendrov
 • Preklady výpisov z obchodného registra
 • Preklady rozsudkov
 • Preklady zákonov
 • Preklady smerníc
 • Preklady vyhlášok
 • Preklady noriem
 • Preklady ISO
 • Preklady žalôb a rozsudkov
 • Preklady právnych posudkov a stanovísk
 • Preklady splnomocnení
 • Preklady certifikátov
 • Preklady audítorských správ
 • Preklady zakladateľských listín (stanovy spoločnosti, výpisy z obchodného registra)
Preklady zmlúv:
 • Kúpna zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Spoločenská zmluva
 • Mandátna zmluva,
 • Sprostredkovateľská zmluva
 • Zmluva o dielo
 • Pracovná zmluva
 • Spoločenská zmluva
 • Poistná zmluva
 • Audítorská zmluva
 • Licenčná zmluva